دانلود پرسشنامه مشکلات اعتیاد (SIP-LL)

این پرسشنامه دارای 15 سوال بوده و هدف آن سنجش مشکلات ناشی از مصرف مواد در طول زندگی (از ابعاد جسمانی، اقتصادی، اجتماعی) است.

قیمت : 2,100 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلاچ(1993)

این پرسشنامه که صرفا" جهت انجام یک تحقیق علمی پیرامون بررسی رابطه بین اخلاق کار سازمان ........ تنظیم گردیده است ....

قیمت : 2,100 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پرسشنامه تحمل پریشانی هیجانی (DTS)

مقیاس تحمل پریشانی، یک شاخص خودسنجی تحمل پریشانی هیجانی است که دارای 15 ماده و چهار خرده مقیاس است...

قیمت : 2,300 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پرسشنامه استاندارد انسجام درونی (ارقبایی و همکاران، 1392)

یک پرسش نامه ی 50 سوالی است که توسط ارقبایی و همکاران ساخته شده است (ارقبایی و همکاران، 1392) .این پرسش نامه دارای سه خرده مقیاس برای سنجش میزان قابل درک بودن ، قابل مدیریت بودن و معنا دار بودن وقایع از نظر فرد می باشد....

قیمت : 2,100 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و تیلور (EPT)

این پرسشنامه دارای 48 سوال بوده و هدف آن ارزیابی عملکرد تحصیلی از حوزه های مختلف (خودکارآمدی، تاثیرات هیجانی، برنامه ریزی، فقدان کنترل پیامد، انگیزش) می باشد.....

قیمت : 2,200 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ (ENRICH)

این پرسشنامه شامل جملاتی درباره جنبه های مختلف زندگی شماست که ممکن است با آن موافق یا مخالف باشید....

قیمت : 2,100 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پرسشنامه افسردگی، اضطراب، استرس (DASS-۲۱)

پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس شامل 21 گویه است که این عبارات مرتبط با علایم عواطف منفی(افسردگی، اضطراب و استرس ) تشکیل شده است. ...

قیمت : 2,300 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پرسشنامه نیازهای صمیمیت زناشویی

این پرسشنامه دارای 41 سوال بوده و هدف آن ارزیابی ابعاد صمیمیت زناشویی (صمیمیت عاطفی، صمیمت روانشناختی، صمیمت عقلانی، صمیمت جنسی، صمیمت بدنی، صمیمت معنوی، صمیمت زیباشناختی، صمیمت اجتماعی- تفریحی) می باشد

قیمت : 2,100 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پرسشنامه شیوه های فرزندپروری والدین

پرسشنامه شیوه های فرزندپروری والدین که توسط نقاشیان در سال 1358 برمبنای کار شیفر(1965)در شیراز تدوین شده بود استفاده شد.این پرسشنامه دو بعد محبت (سردی و گرمی) و کنترل(کنترل – آزادی ) تدوین شده و شامل 77 گزینه مثبت و منفی میباشد.....

قیمت : 2,400 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل